REGULAMIN CENTRUM SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ PNOS

(obowiązuje od 6 grudnia 2014)

Centrum Sprzedaży Internetowej PNOS, działające pod adresem www.epnos.pl, prowadzące sprzedaż internetową, zwane dalej Centrum, jego właścicielem jest firma: Przedsiębiorstwo Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa w Ożarowie Mazowieckim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Żeromskiego 3, 05-850 Ożarów Mazowiecki VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000504994 NIP 8943052641 Regon 022407374

Aktualne dane Centrum są podane na stronie internetowej Centrum.
Regulamin jest zamieszczony na stronie internetowej Centrum (www.epnos.pl)

1. Centrum oferuje Zamawiającym wyłącznie produkty znajdujące się w ofercie na stronach internetowych Centrum.
2. Sprzedaż poza granice Polski może być realizowana w trybie specjalnym, który nie podlega postanowieniom niniejszego Regulaminu.
3. Produkty przedstawione w ofercie na stronie internetowej Centrum nie wyczerpują oferty asortymentowej PNOS w Ożarowie Mazowieckim . Produkty spoza aktywnej oferty przedstawionej na stronie internetowej Zespołu są dostępne w sprzedaży internetowej w trybie zamówień specjalnych, niepodlegających postanowieniom niniejszego regulaminu. Warunki zamówień specjalnych są ustalane każdorazowo indywidualnie z Zamawiającym.
4. Podstawą do rozliczeń za towar i wysyłkę między Centrum i Zamawiającym są ceny zamieszczone na stronach internetowych Centrum.
5. Ceny towarów oraz przesyłek podane są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.
6. Koszty wysyłki pocztowej lub kurierskiej zamówionego towaru, do kwoty 199,99 PLN, pokrywa Zamawiający.
7. Przy zamówieniach na kwotę od 200 PLN koszt wysyłki pocztowej lub kurierskiej pokrywa Centrum.
8. Rabaty są udzielane według informacji na odnośnej stronie internetowej Centrum.
9. Zamówienia są przyjmowane przez internet, telefonicznie lub listownie.
10. Warunkiem realizacji zamówienia za pobraniem jest podanie w formularzu zamówieniowym w internecie lub przy zamawianiu telefonicznym, czy listownie prawidłowych danych osobowych Zamawiającego, jego adresu e-mailowego oraz numeru telefonu kontaktowego.
11. Centrum zastrzega sobie prawo sprawdzenia prawdziwości danych, o których mowa w punkcie 10., przed rozpoczęciem realizacji zlecenia i prawo do anulowania tego zlecenia, jeśli dane nie zostaną zweryfikowane pozytywnie.
13. Złożenie zamówienia na stronie internetowej Centrum, telefonicznie, faksem lub listownie jest równoznaczne z akceptacją zasad obowiązujących w korzystaniu ze Sprzedaży Internetowej PNOS podanych w niniejszym Regulaminie.
14. Zamówienie stanowi ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
15. Zamówienia telefoniczne są przyjmowane w dni robocze od godziny 08:00 do godziny 16:00.
16. Czas kompletowania zamówienia, w tym listownego, przyjętego w Centrum w dni robocze do godz. 11:00, rozpoczyna się tego samego dnia.
17. Czas kompletowania zamówienia, w tym listownego, przyjętego w Centrum w dni robocze po godz. 11:00, w soboty, niedziele i święta, rozpoczyna się w najbliższym dniu roboczym.
18. Przygotowanie towarów do wysyłki odbywa się w dni robocze nie dłużej niż przez dwa dni robocze, licząc jako pierwszy, dzień rozpoczęcia kompletowania zamówienia - prócz przypadku opisanego w punkcie 19.
19. Przygotowanie towarów do wysyłki w okresie styczeń-marzec odbywa się w dni robocze nie dłużej niż przez pięć dni roboczych, licząc jako pierwszy, dzień rozpoczęcia kompletowania zamówienia.
20. Do każdej przesyłki Centrum dołącza paragon, a fakturę VAT na życzenie.
21. W przypadku zamówień za pobraniem, niezrealizowanych z winy Zamawiającego, Centrum obciąża Zamawiającego kosztami transportu zamówionego towaru. W przypadku towarów, których dalsza sprzedaż stała się niemożliwa (kwiaty, sadzonki itp.) - również kosztami tych towarów, zgodnie z dokumentami zakupu wystawionymi Zamawiającemu w związku z zamówieniem, o którym mowa wyżej.
22. Zamawiający przez internet lub telefonicznie ma prawo wyboru sposobu dostawy oraz metody płatności, zgodnie ze wskazaniami zawartymi w formularzu zamówienia (zamówienie przez internet) lub przez przedstawiciela Centrum (zamówienie telefoniczne).
23. Płatność za zamówienia przysłane listownie może być realizowana wyłącznie gotówką w momencie odbioru zamówionego towaru (za pobraniem).
24. Przesyłki są dostarczane do Zamawiającego przez Pocztę Polską, firmę kurierską GLS lub spedycyjną w dni robocze od poniedziałku do piątku.
25. Zamówione towary są kierowane pod adres wskazany w formularzu zamówienia.
26. W chwili odbioru przesyłki Zamawiający jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłany towar dotarł w należytym stanie i czy jest zgodny z zamówieniem.
27. W przypadku zastrzeżeń do stanu przesyłki lub ilości, Zamawiający może albo odstąpić od przyjęcia przesyłki albo przed przyjęciem przekazać te zastrzeżenia na podpisanym przez siebie piśmie (protokół) pracownikowi Poczty Polskiej, firmy kurierskiej lub spedytorskiej. W przekazanym protokole powinna być podana data i godzina doręczenia przesyłki oraz opis uszkodzenia lub ubytku. Pracownik Poczty Polskiej, firmy kurierskiej lub spedytorskiej ma obowiązek pisemnego potwierdzenia przyjęcia w/w zastrzeżeń. Jeśli tego nie zrobi, Zamawiający ma prawo odstąpić od przyjęcia przesyłki.
28. Protokół, o którym mowa w punkcie 27, jest podstawą do występowania z roszczeniami wobec Centrum.
29. Formami płatności za zamówiony towar są: gotówka (za pobraniem), przelew bankowy lub karta kredytowa (przedpłata).
30. Przy odbiorze za pobraniem i dostawie za pośrednictwem pracownika Poczty Polskiej, firmy kurierskiej lub spedycyjnej, jedyną formą płatności jest gotówka.
31. Przelew bankowy należy w ciągu siedmiu dni roboczych od daty złożenia zamówienia skierować na konto bankowe Zespołu podane w formularzu z Centrum (zamówienie przez internet) lub przez przedstawiciela Centrum (zamówienie telefoniczne). Na przelewie w polu „tytułem” należy wpisać numer zamówienia. Brak przelewu w ciągu siedmiu dni roboczych od daty złożenia zamówienia jest równoznaczny z anulowaniem tego zlecenia.
32. Zamawiający może dokonać zapłaty przelewem bankowym lub kartą kredytową korzystając z systemu eService podłączonego do stron zamawiania produktów w Centrum.
33. Wysyłka towarów opłacanych przedpłatą jest realizowana po wpłynięciu przedpłaty na konto bankowe Centrum, w trybie przewidzianym przez Regulamin.
33. Zamówienie może być anulowane przez e-mail lub telefonicznie w Centrum, jeśli zamówiony towar nie został wysłany,
34. Nie można anulować zamówienia, które już zostało zrealizowane, a zamówione towary zostały skierowane do Zamawiającego.
35. Zamawiający może w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru, odstąpić od zakupu i zwrócić towar, jeśli pozostaje w stanie nienaruszonym. Jeśli została dokonana przedpłata, PNOS jest zobowiązany do zwrotu całej kwoty łącznie z kosztami wysyłki.
Zamawiający nie musi podawać przyczyny zwrotu towaru.
36. Zwracany towar nie może nosić śladów używania ani być uszkodzony, a także musi mieć oryginalne opakowanie.
37. W przypadku nieuznanej reklamacji wszelkie koszty związane z jej rozpatrywaniem ponosi Zamawiający.
38. Wszystkie dane osobowe Zamawiającego podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (jedn. tekst: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) i będą służyć wyłącznie do realizacji zamówień.
39. Zamawiający mają prawo do wglądu w swoje dane w bazie danych Centrum, do ich korygowania i do ich wykasowania. Wykasowanie jest równe z dezaktywacją konta w bazie danych Centrum.
40. Dane osobowe udostępnione Centrum Sprzedaży Internetowej PNOS przez Zamawiających nie będą przez PNOS w Ożarowie Mazowieckim przetwarzane, wykorzystywane w celach marketingowych ani udostępniane osobom trzecim.
41. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 Nr 22 poz. 271 z późn. zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną./Dz.U. nr. 144 poz. 1204 z późn. zm./oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące umów zawieranych przez internet, w tym przepisy Unii Europejskiej.
42. Ewentualne sprawy sporne między Centrum i Zamawiającym, po wyczerpaniu się możliwości polubownego ich rozwiązania, będzie rozstrzygać sąd właściwy dla siedziby Centrum.

Data publikacji: 6 grudzień 2014